rádharáni lába

2009.03.04. 13:48

 

Többet itt tudhatsz meg róla

 

 

Rádharáni lába

39. VERS
aho arthendriy§r§mo      yo¢in-mayyeha m§yay§
g¥h¦ta-cet§¤ k¥pa£a¤      pati¢ye narake dhruvam
      aho—óh, jaj; artha-indriya-§r§ma¤—túlságosan ragaszkodom az anyagi élvezethez; yo¢it-mayy§—egy nõ formájában; iha—itt; m§yay§—az illuzórikus energia által; g¥h¦ta-cet§¤—az elmémet elbûvölve; k¥pa£a¤—nyomorult; pati¢ye—le fogok zuhanni; narake—a pokolba; dhruvam—biztosan.
      Kaªyapa Muni így gondolkodott: Óh, jaj! Túlságosan ragaszkodni kezdtem az anyagi élvezethez, s ezt kihasználva az Istenség Legfelsõbb Személyiségének illuzórikus energiája egy nõ [a feleségem] formájában elbûvölte az elmémet. Valóban nyomorult vagyok, s a pokol mélyére fogok kerülni!

39. VERS
aho arthendriy§r§mo      yo¢in-mayyeha m§yay§
g¥h¦ta-cet§¤ k¥pa£a¤      pati¢ye narake dhruvam
aho—óh, jaj; artha-indriya-§r§ma¤—túlságosan ragaszkodom az anyagi élvezethez; yo¢it-mayy§—egy nõ formájában; iha—itt; m§yay§—az illuzórikus energia által; g¥h¦ta-cet§¤—az elmémet elbûvölve; k¥pa£a¤—nyomorult; pati¢ye—le fogok zuhanni; narake—a pokolba; dhruvam—biztosan.
Kaªyapa Muni így gondolkodott: Óh, jaj! Túlságosan ragaszkodni kezdtem az anyagi élvezethez, s ezt kihasználva az Istenség Legfelsõbb Személyiségének illuzórikus energiája egy nõ [a feleségem] formájában elbûvölte az elmémet. Valóban nyomorult vagyok, s a pokol mélyére fogok kerülni!
40. VERS
ko 'tikramo 'nuvartanty§¤      svabh§vam iha yo¢ita¤
dhi¯ m§° bat§budha° sv§rthe      yad aha° tv ajitendriya¤
      ka¤—mi; atikrama¤—sértés; anuvartanty§¤—követve; sva-bh§vam—természetet; iha—itt; yo¢ita¤—a nõnek; dhik—kárhozat; m§m—nekem; bata—óh, jaj; abudham—nem tudom; sva-arthe—hogy mi a jó számomra; yat—mert; aham—én; tu—valójában; ajita-indriya¤—képtelen vagyok uralkodni az érzékeimen.
      Ez a nõ, a feleségem olyan eszközhöz folyamodott, ami éppen megfelel a természetének, ezért nem lehet õt hibáztatni. De én egy férfi vagyok, szálljon hát rám kárhozat! A legkevésbé sem tudom, hogy mi a jó számomra, hiszen nem tudtam uralkodni az érzékeimen.
      MAGYARÁZAT:   A nõknek természetes ösztönük, hogy élvezzék az anyagi világot, s a férjüket is arra biztatják, hogy élvezzék a világot a nyelv, a gyomor és a nemi szervek — a jihv§, az udara és az upastha — kielégítésével. A nõk értik a módját, hogyan fõzzenek ízletes ételeket, s így könnyen örömet okoznak férjüknek az evésben. Ha valaki finomat eszik, a gyomra elégedett, és amint a gyomor elégedett, a nemi szervek aktívvá válnak. Aki a húsevéshez, a boriváshoz és a hasonló szenvedélyes dolgokhoz szokott, az kétségtelenül vonzódni fog a nemi élethez is. Meg kell értenünk, hogy a szexuális ösztön nem a lelki fejlõdésnek kedvez, hanem azt segíti elõ, hogy a pokol mélyére kerüljünk. Kaªyapa Muni végiggondolta helyzetét, és nagyon elszomorodott. Családosnak lenni tehát nagyon kockázatos, ha valaki nem kapott megfelelõ képzést, és ha a feleség nem követi a férjét. A férfinak már kora gyermekkorától kezdve képzésben kell részesülnie. Kaum§ra §caret pr§jño dharm§n bh§gavat§n iha (Bh§g. 7.6.1). A brahmacarya, vagyis a diákélet során a brahmac§r¦nak alaposan el kell sajátítania a bh§gavata-dharma, az odaadó szolgálat tudományát. Ha ezután megházasodik, s ha felesége hû hozzá, és követi õt az ilyen élet során, akkor a férj és a feleség közötti kapcsolat nagyon jó lesz. Ha azonban a férj és a feleség kapcsolata nélkülöz minden lelki tudatot, és kizárólag az érzékkielégítés fûzi össze õket, ez egyáltalán nem jó. A ¼r¦mad-Bh§gavatamban (12.2.3) az áll, hogy különösen ebben a korban, a Kali-yugában a férj és feleség kapcsolatának alapját a nemi képességek jelentik: d§m-patye 'bhirucir hetu¤. A családos élet a Kali-yugában ezért rendkívül veszélyes, ha a férj és a feleség nem fogadják el a K¥¢£a-tudatot.
41. VERS
ªarat-padmotsava° vaktra°      vacaª ca ªrava£§m¥tam
h¥daya° k¢ura-dh§r§bha°      str¦£§° ko veda ce¢±itam
      ªarat—õsszel; padma—egy lótuszvirág; utsavam—nyíló; vaktram—arc; vaca¤—szavak; ca—és; ªrava£a—a fülnek; am¥tam—örömet okoz; h¥dayam—szív; k¢ura-dh§r§—egy borotva; §bham—mint; str¦£§m—a nõké; ka¤—aki; veda—ismeri; ce¢±itam—a tetteket.
      A nõ arca oly vonzó és gyönyörû, mint õsszel a nyíló lótuszvirág. Szavai végtelenül kedvesek, és örömet okoznak a fülnek. Ha azonban a szívébe tekintünk, láthatjuk, hogy olyan éles, akár a borotva. Ki érhetné hát meg egy nõ tetteit?
      MAGYARÁZAT:   Kaªyapa Muni materialista szemszögbõl nagyon helyesen jellemzi a nõket. A nõket általában a szebbik nemként ismerik, és különösen fiatal korukban, tizenhat-tizenhét évesen nagyon vonzóak a férfiak számára. Arcukat ezért a virágzó õszi lótuszhoz hasonlítják. Ahogyan a lótuszvirág õsszel rendkívül gyönyörû, úgy zsenge szépségének küszöbén a nõ is rendkívül vonzó. Szanszkritül a nõi hangot n§r¦-svarának nevezik, mert a nõk általában énekelnek, s hangjuk nagyon vonzó. Napjainkban a filmszínészeknek, közülük pedig különösen az énekesnõknek nagy sikerük van. Néhányan mesés vagyonra tesznek szert csupán azzal, hogy énekelnek. Ezért aztán ahogy ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu is tanította, a nõ éneke veszélyes, mert hatására még egy sanny§s¦ is áldozatul eshet a nõknek. Sanny§sa azt jelenti, hogy lemondani a nõk társaságáról. Ha azonban egy sanny§s¦ egy nõ hangját hallja és szépséges arcát látja, kétségtelenül vonzódni fog hozzá, és biztosan elbukik. Sok példa volt már erre a múltban. Még a nagy bölcs, Viªv§mitra is áldozatul esett Menak§nak. Annak tehát, aki fejlõdni akar a lelki tudatban, rendkívül óvatosnak kell lennie, hogy ne lássa egyetlen nõ arcát sem, és ne hallja egyetlennek a hangját sem. Ha egy brahmac§r¦ vagy egy sanny§s¦ egy nõ arcát látván értékeli annak szépségét, vagy a hangját meghallva szépnek véli az énekét, finom fizikai szinten már elbukott. Kaªyapa Muni leírása a nõ tulajdonságairól rendkívül tanulságos tehát.
      Ha egy nõ külseje vonzó, ha arca gyönyörû és hangja kellemes, akkor természetes, hogy csapdát jelent a férfi számára. A ª§strák szerint az ilyen nõt, aki azért jön, hogy szolgálja a férfit, egy fûvel benõtt, kiszáradt kútnak kell tekinteni. A földeken gyakori az ilyen kút, és aki nem tud róluk, az a fûre lépve a kútba zuhan. Éppen ezért az írásokban sok hasonló tanítást találunk. Az anyagi világ vonzereje a nõk iránti vonzódáson alapszik, ezért Kaªyapa Muni így tûnõdött: „Ki érthetné meg egy nõ szívét?” C§£akya Pa£¨ita szintén azt mondta: viªv§so naiva kartavya¤ str¦¢u r§ja-kule¢u ca. „Két ember van, akiben nem szabad bízni: a politikus és a nõ.” Ezek természetesen a ª§stra hiteles utasításai, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, ha nõkkel kerülünk kapcsolatba.
      Néha megbírálják K¥¢£a-tudatos mozgalmunkat, hogy a férfiak és a nõk szabadon érintkeznek. A K¥¢£a-tudat azonban mindenkinek szól — nem számít, hogy valaki férfi vagy nõ. Az Úr K¥¢£a Maga mondja: striyo vaiªy§s tath§ ª¡dr§s te 'pi y§nti par§° gatim. Lehet valaki nõ, ª¡dra vagy vaiªya — a br§hma£ákról vagy a k¢atriyákról nem is beszélve —, mindenki alkalmas arra, hogy hazatérjen, vissza Istenhez, ha szigorúan követi a lelki tanítómester és a ª§stra utasításait. Éppen ezért a K¥¢£a-tudatos mozgalom minden tagját — legyen akár férfi, akár nõ — arra kérjük, hogy ne vonzódjon a test külsõ vonásaihoz. Egyedül K¥¢£ához vonzódjon, s akkor minden rendben lesz, míg másképp nagy veszélybe kerül.
42. VERS
na hi kaªcit priya¤ str¦£§m      añjas§ sv§ªi¢§tman§m
pati° putra° bhr§tara° v§      ghnanty arthe gh§tayanti ca
      na—nem; hi—bizonyára; kaªcit—bárki; priya¤—kedves; str¦£§m—a nõknek; añjas§—valójában; sva-§ªi¢§—saját érdekükben; §tman§m—legkedvesebb; patim—férjet; putram—fiút; bhr§taram—fivért; v§—vagy; ghnanti—megölik; arthe—saját érdekükben; gh§tayanti—a halálukat okozzák; ca—szintén.
      A nõk saját érdeküket szem elõtt tartva úgy bánnak a férfiakkal, mintha a legkedvesebbek lennének a számukra, valójában azonban senkit sem szeretnek. Vallásosaknak tartják õket, de ha az érdekük úgy kívánja, még férjüket, fiukat vagy bátyjukat is megölik, vagy okot adnak arra, hogy mások megöljék õket.
      MAGYARÁZAT:   Kaªyapa Muni nagyon alaposan tanulmányozta a nõi természetet. A nõk természetükbõl adódóan nagyon önzõek, és ezért minden körülmények között védelmezni kell õket, hogy természetes hajlamuk, a túlzott önzõség ne nyilvánuljon meg. A nõknek szükségük van a férfiak védelmére. Gyermekkorukban apjuknak, fiatalkorukban a férjüknek, öregkorukban pedig felnõtt fiaiknak kell gondoskodniuk róluk. Ez Manu utasítása, aki azt mondja, hogy a nõk semmilyen körülmények között nem lehetnek függetlenek. Vigyázni kell rájuk, hogy természetes hajlamuk, a durva önzõség ne kerülhessen a felszínre. Napjainkban is gyakran elõfordul, hogy egy nõ megöli a férjét, hogy a biztosítótól pénzt kapjon. Ezzel nem becsmérelni akarjuk a nõket — csupán valódi természetüket írjuk le. A nõ és a férfi efféle természetes ösztönei csakis a testi életfelfogásban nyilvánulnak meg. Ha egy férfi vagy egy nõ fejlett lelki tudattal rendelkezik, testi életfelfogásának gyakorlatilag nyoma sem marad. Minden nõt lelki egységként kell látnunk (aha° brahm§smi), akinek egyetlen kötelessége, hogy elégedetté tegye K¥¢£át, s akkor az anyagi természet különféle kötõerõinek befolyása, ami annak az eredménye, hogy az ember anyagi testtel rendelkezik, nem fog érvényesülni.
      A K¥¢£a-tudatos mozgalom rendkívül áldásos, mert nagyon könnyen ellen tud állni az anyagi természet szennyezõdéseinek, amelyek abból származnak, hogy az embernek anyagi teste van. A Bhagavad-g¦t§ ezért már az elején azt tanítja, hogy akár férfiak vagyunk, akár nõk, tudnunk kell, hogy nem ez a test, hanem szellemi lélek vagyunk. Mindenkinek a szellemi lélek, és nem a test cselekedeteivel kell foglalkoznia. Amíg valakit a testi életfelfogás mozgat, addig mindig fennáll az a veszély, hogy tévútra lép, legyen akár férfi, akár nõ. A lelket néha puru¢ának nevezik, mert akár férfi, akár nõi öltözéket visel, megvan benne az a hajlam, hogy élvezni akarja az anyagi világot. Aki ezzel az élvezõ szellemmel rendelkezik, azt puru¢ának hívják. Akár férfi, akár nõ valaki, nem érdekli mások szolgálata — mindenki saját érzékeinek a kielégítésével törõdik csupán. A K¥¢£a-tudat azonban elsõrangú képzést biztosít minden férfi és minden nõ számára. A férfiaknak meg kell tanulniuk, hogyan legyenek az Úr K¥¢£a elsõ osztályú bhaktái, a nõknek pedig meg kell tanulniuk, hogyan legyenek férjük hûséges követõi. Ez mindannyiuk életét boldoggá fogja tenni.

A bejegyzés trackback címe:

https://bhaktijogi.blog.hu/api/trackback/id/tr95141778

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.